Archive for category Sunda

Mesek Bawang Beureum

Aslmn.Wr.Wb.

Sampurasun…

Ieu carita pangalaman djisim kuring dina mangsa katukang…

Dina mangsa harita djisim kuring keur sosonona hayang nalungtik jeung mikanyaho kana diri sorangan. Duka teuing kunaon, dina alam pikir teh loba pisan patanyaan ngeunaan awak sakujur.  Sagala dipikiran..siga nu burung.. Saha ari djisim kuring teh? Naon nu aya dina sajeroning diri teh? Naon nu disebut hirup teh? Naon ari maot? Naha beut hirup? Naha beut maot? Naon bedana hirup jeung maot? Naon bedana “hirup” jeung “nu hirup” jeung “nu ngahirupan” jeung “nu dihirupan”..??? jst..

Nu puguh mah dina sirah teh asa mulek ku sagala patanyaan sarupa kitu.. Kadang mah sok era ka diri sorangan, ari djisim kuring teh gelo kitu??? Asa teu basajan jeung batur.. Ari batur sarua kieu kitu??? Atawa boa-boa djisim kuring nu telat umur sakieu karek mikiran ieu teh???

Malahan hiji waktu mah djisim kuring pernah nanya ka anak batur nu sok sare bareng jeung djisim kuring (pun bojo..hehe), “naha ari djisim kuring aya kalainan henteu dina hirup sapopoena???” Bisi wae..hehe.. Lain nembalan nu jadi pamajikan teh, kalahkah seuri ngagelenyu.. Boa-boa saruana..hehe.

Lain nanaon nanya ka pamajikan teh, kusabab sakanyaho djisim kuring mah jelema nu panglobana nyahoeun jeung apaleun kana lampah djisim kuring, nya pamajikan.. Pamajikan mah apaleun pisan kana goreng adat jeung goreng patutna djisim kuring.

Dina hiji mangsa djisim kuring dipanggihan kunu jadi kolot.. Djisim kuring menta bongbolongan ka manehna ngeunaan kana lalakon nu keur disorang ku djisim kuring dina raraga mikiran diri sakujur. Sugan jeung sugan kolot mah leuwih apal leuwih paham…

Eta kolot ngan saukur nembalan kieu : “Teang bawang beureum sasihung, tuluy pesek salapis-salapis kumaneh..sugan jadi jalan..”. Geus kitu mah bari uluk salam eta kolot teh tuluy indit.

Nya djisim kuring kalahkah jadi panasaran, geuwat neang bawang beuruem ka pawon.. pas manggih pisan dina wadah bungbu teh. Bari ngajewang peso leutik tuluy djisim kuring nginggik ka tengah imah.

Asa jadi panasaran, da bawang beureum teh sering manggihan ngan pedah can pernah disidik-sidik dipikiran mah.. Ku djisim kuring eta bawang beureum diteuteup tuluy diseuseup..karasa ambuna ku irung teh nyereng. Tuluy wae dipesek cangkang nu pangluarna, ipis..jeung kabulen ku kokotor nu napel..sanggeus eta manggih deui cangkang nu leuwih bersih lewih herang warnana aya beureum jeung bodas..tuluy ku djisim kuring dipesek deui eta bawang teh..mimiti karasa nyerengna nambahan..dipesek tuluy teh tungtungna manggih bendul bawang warnana bodas ngeplak jeung bersih..nya ari eta bendul nu bodas dipesek mah nya tuluy beak wae euweuh nanaon……

Naon atuh nya pihartieuna eta panitah kolot teh???

Unggal jelema mun daek mikiran eta bawang beureum teh meureun bakal beda-beda hasil pamikirana. Djisim kuring mah mikiran teh, naha diri urang teh lir ibarat eta bawang beureum nu kudu dipesek salambar salambar??? Sangkan kapanggih diri teh saha??? Naha aya bendul bodas nu bersih sajeroning diri teh??? Duka atuh…wallahu.. Ngan nu puguh kapikiran mah diri nu pinuh kulumud kokotor jeung rereged wae..nyaeta ku laku lampah sorangan. Ari nyerengna bawang mah geus puguh..loba laku hirup teh numatak nyereng kana irung batur jeung ngeclakeun cai panon batur.. Tapi sugan jeung sugan djisim kuring keur berjuang sangkan bisa neang nyerengna bawang beureum nu mangfaat jeung ngeclakna cai panon kabagjaan…jang saha baeee….

Cag ahhh…hampura jeung piduana wae..

Iklan

Tinggalkan komentar

Indung….

Aslmn.Wr.Wb.

Sampurasun…

Dina danget ieu…nyurucud cipanon…

Keur inget anu banget kanu jadi Indung……….

Mah…hampura kuring nya…..

Nepi danget ieu sim kuring can bisa jadi anak nu bisa ngabagjakeun anjeun…

Ngan Fatihah nu bisa disanggakeun ku sim kuring kanggo anjeun….

Kalayan kanyaah anjeun kuring bisa nepi ka lalakon ayeuna…

Kalayan dua anjeun kuring bisa nangtungan hirup ieu….

Kalayan amal anjeun kuring bisa nyaho lampah hirup…

Sagala kahadean anjeun…..Moal kaitung ku lobana buuk dina sirah kuring…

Duuuhh…Gusti Nu Maha Suci…

Sim kuring neda…..Pangmaparinkeun kamulyaan kabagjaan ka pun Biang…

Sim kuring nyaksi..yen pun Biang jalmi nu pantes ku Anjeun dipikanyaah…

Tampi anjeuna kalayan rohmat rido Anjeun…

Pangnyaangkeun alam kuburna………duh..Gusti nu Maha Suci….

Pangmaparinkeun ampunan kanggo pun Biang……..

Robbighfirli..waliwalidayya warhamhuma kamaa robbayani shogiro…….

Aamiin….

Kadulur dulur nu masih direncangan ku tuang Ibu…

Meungpeung masih jumeneng….tong nyianyiakeun waktu…geura mumule..geura bagjakeun…

Pamugi…karidoan Indung urang janten wasilah lungsurna rido Gusti nu Maha Suci ka urang sadayana… Aamiin…

Tinggalkan komentar

Dulur

Kamana Lur?…. Keur naon Lur?…. Kumaha Lur?…. Kalimat nu sering kadenge ku urang dina sapopoe. Naon atuh hartina dulur teh? Loba jelema ngomong dulur… ngaku dulur… Aya nu nyebut dulur sakandung, dulur sakasur, dulur sadapur, dulur sasumur, dulur salembur. Aya nu ngahartikeun dulur teh sebutan kana hiji iketen nu leuwih dina lahir jeung batina antara manusa jeung manusa sejena. Leuwih didinya dina harti leuwih mun dibandingkeun jeung hubungan nu basajan, saperti babaturan, tatangga, kawawuhan, jsb…(eta kabeh ngan ukur sebutan dina iketan kahirupan urang jeung nu lian) oge bisa dihartikeun leuwih kusabab geus loba lalakon nu kasorang babarengan, boh pait boh amisna..ku lobana lalakon nu geus kasorang bareng eta jadi bijil rasa iketan nu leuwih dina hate. Aya oge kusabab urang keur aya lalakon kasusahan tuluy ditulung pisan, nu ahirna urang oge bakal migawe perkara nu sarupa. Ahirna bijil rasa Silih Asah… Silih Asih… Silih Asuh nu didasaran ku karidoan hate (mugia)…

Aya oge nu disebut ku urang nyarta Dulur Opat Kalima Pancer… Saha ari eta????? Aya nu nyebutkeun dulur opat teh nyaeta dulur nu bareng nalika urang gelar ka alam dunya tina rahim Indung, nyaeta Cai Katuban (bodas), Getih (beureum), Tali Ari-ari (koneng) jeung Bali (hideung). Pancerna nyaeta diri urang… Dina alam rahim Indung urang, eta dulur opat teh nu maturan jeung nyababan urang bisa hirup… masing masing boga pancen jang ngurus urang nalika di alam rahim.

Aya oge nu nyebutkeun dulur opat teh aya dina diri lahir jeung batin urang keneh. Dina lahirna aya tulang / balung (bodas), Getih (beureum), Sungsum (koneng) jeung kulit (hideung), pancerna nyaeta hirup nu aya dina diri urang. Eta sakabehna dulur urang nu maturan jeung ngurus urang beurang peuting teu eureun eureun, teu pamrih nanaon tinggal urang daek ngamumule awak sakujur ieu. Dina batin aya amarah (beureum), lowamah (koneng), sawiyah (bodas) jeung muthmainnah (hideung), pancerna rasa. Eta kabeh dulur nu matak urang bisa nyieun lampah hirup boh hadena boh gorengna.. tinggal sajauh mana nurut jeung akrabna eta dulur nu opat kana rasa. Kusabab ari rasa mah tara daek nyieun goreng jeung tara daek bohong…

Aya oge nu nyebutkeun dulur opat teh aya dina alam gede (jagat raya), seuneu (beureum), angin (koneng), cai (bodas) jeung taneuh (hideung), pancerna hirup. Hirup didieu teh duka saha atuh? Naha eta teh Gusti nu Maha Hirup nu ngahirupan alam sakabeh…Wallahu a’lam…

Mun ditenget tenget dina carita dulur opat kalima pancer eta, aya hiji kaendahan nu karasa ku sim kuring… Eta dulur nyaan pisan dina belana..satiana..berehana..jeung teu pamrih..jsb.. Sim kuring mah jadi kaeraan dina hate teh…Kunaon??? Loba batur saluareun diri ngaku dulur ka sim kuring, tapi nyatana sim kuring can bisa jadi dulur jang maranehna…mun nempo kana conto dulur opat tadi. Beh mana satiana…lolobana mah hianat… beh mana berehana…lolobana mah koret… beh mana teu pamrihna…lolobana mah mun nulung atawa barang bere teh boga maksud pamrih atawa hayang dibere deui…mun keur senang sok poho..mun keur susah kakara nyampeurkeun…komo geus lalakon harta banda mah, sok paciweuh, harak, licik, koret, pinter kodek…jsb (era dibongkar kabeh mah,loba teuing panyakit hatena..hehehe..)

Mugia ngahampura ka sim kuring tina sagala laku lampah sim kuring salila ieu…

Mugia urang sadayana tiasa ngamaknaan, nyurupkeun jeung ngalarapkeun arti dulur nu saenyana dina kahirupan ieu..kusabab geus loba contona, dulur kandung oge teu jaminan, loba adi jeung lanceuk parasea…ari urang teu paham hartina dulur mah…loba tatangga jeung tatangga parasea…ari urang teu daek ngalarapkeun hartina dulur mah…

Mun kitu mah kecap DULUR teh lain sambarangan, kusabab hartina jero jeung sakral…sugan wae ku lobana pangalaman hirup nu geus kasorang beuki nambahan pamahaman urang kana naon harti dulur nu saenyana…aamiin.

Luuurrrr….

Hampura urang…

Pangnangkeupkeun hate urang…

Teuteup hate urang ku panon hate anjeun…

Pangnoongkeun alam fikir urang ku caangna hate anjeun…

Panganteurankeun lilin jang nyaangan kapoek hirup urang…

Pangjaitkeun panghanjatkeun bisi urang keur katirisan…

Panuhun dulur…mugia sakabeh amal anjeun jadi saksi jaga di yaumil ahir…

Tinggalkan komentar

Ngumbah Parabot Kolot Dina Malem Hiji Muharam

Hiji Muharam ngarupakeun tanggal munggaran dina taun anyar. Salah sahiji cara ngareureuah mapag taun anyar eta nyaeta ku ngayakeun acara ngabungbang Muharaman (aya oge nu nyebut Suraan) dina peuting hiji Muharamna. Sapeupeuting teu meunang sare, nyambi ngeusi ku rupa rupa kagiatan. Aya nu ngeusi kagiatana mangrupa tawasulan, ngumbah parabot, mandi tengah peuting (aya oge nu nyusur leuwi atawa pancuran), aya oge nu ngarariung bari ngawangkong nu penting ulah nepi kasarean..jsb..Aya hiji ciri khas dina peuting muharaman nu digawekeun disababaraha daerah di tatar Sunda, nyaeta ayana bubur Sura..nyaeta bubur nu eusina rupa rupa kakacangan (sisikian). Pamanggih sim kuring eta mangrupakeun simbul nu kudu dipiharti ku urang, naon wae pamahaman masing masingna mah nu penting alus sangka jang kahirupan urang sarerea.. Sim kuring ngahartikeun “Bubur babar sing asak sing ngajadi hiji ngagulung ngababarkeun pepelakan hirup anu hade, siki hiji nu dipelakeun mun daek melak jeung ngarawatan mah bakal jadi tangkal nu ngahasilkeun leuwih loba”.  Sakabeh kagiatan teh intina mah jang nyorang laku lampah sataun katukang sangkan kapanggih hikmahna jang nyiapkeun diri ngajalanan taun nu rek datang.

Alhamdulillah tadi peuting sim kuring jeung dulur dulur ngalaksanakeun acara ngabungbang bari ngumbah parabot titinggal kolot. Bari mepeling ka diri ngarah teu poho ka Karuhun, cikal bakal ayana urang, nu gede jasana ka diri urang boh waris getih atawa waris elmuna… Ngumbah parabot dina peuting Muharam jang sim kuring lain ngan saukur jang mersihan ngarawatan parabot lahirna wungkul…tapi leuwih kana harti hayang ngabersihan ngumbah parabot dina diri urang nu geus tangtu loba kokotorna. Kalepatan kaluputan kasasama komo ka Gusti nu geus dipilampah dina sataun katukang…mugia saenggeus bebersih mah aya kersa Gusti ngahampura jeung nurunkeun ridoNa ka urang sarerea dina taun nu anyar ieu, mugia urang sarerea dihijrahkeun tinu poek kanu caang, dina urusan agama dunya rawuh akheratna…aamiin…

Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: