Dulur

Kamana Lur?…. Keur naon Lur?…. Kumaha Lur?…. Kalimat nu sering kadenge ku urang dina sapopoe. Naon atuh hartina dulur teh? Loba jelema ngomong dulur… ngaku dulur… Aya nu nyebut dulur sakandung, dulur sakasur, dulur sadapur, dulur sasumur, dulur salembur. Aya nu ngahartikeun dulur teh sebutan kana hiji iketen nu leuwih dina lahir jeung batina antara manusa jeung manusa sejena. Leuwih didinya dina harti leuwih mun dibandingkeun jeung hubungan nu basajan, saperti babaturan, tatangga, kawawuhan, jsb…(eta kabeh ngan ukur sebutan dina iketan kahirupan urang jeung nu lian) oge bisa dihartikeun leuwih kusabab geus loba lalakon nu kasorang babarengan, boh pait boh amisna..ku lobana lalakon nu geus kasorang bareng eta jadi bijil rasa iketan nu leuwih dina hate. Aya oge kusabab urang keur aya lalakon kasusahan tuluy ditulung pisan, nu ahirna urang oge bakal migawe perkara nu sarupa. Ahirna bijil rasa Silih Asah… Silih Asih… Silih Asuh nu didasaran ku karidoan hate (mugia)…

Aya oge nu disebut ku urang nyarta Dulur Opat Kalima Pancer… Saha ari eta????? Aya nu nyebutkeun dulur opat teh nyaeta dulur nu bareng nalika urang gelar ka alam dunya tina rahim Indung, nyaeta Cai Katuban (bodas), Getih (beureum), Tali Ari-ari (koneng) jeung Bali (hideung). Pancerna nyaeta diri urang… Dina alam rahim Indung urang, eta dulur opat teh nu maturan jeung nyababan urang bisa hirup… masing masing boga pancen jang ngurus urang nalika di alam rahim.

Aya oge nu nyebutkeun dulur opat teh aya dina diri lahir jeung batin urang keneh. Dina lahirna aya tulang / balung (bodas), Getih (beureum), Sungsum (koneng) jeung kulit (hideung), pancerna nyaeta hirup nu aya dina diri urang. Eta sakabehna dulur urang nu maturan jeung ngurus urang beurang peuting teu eureun eureun, teu pamrih nanaon tinggal urang daek ngamumule awak sakujur ieu. Dina batin aya amarah (beureum), lowamah (koneng), sawiyah (bodas) jeung muthmainnah (hideung), pancerna rasa. Eta kabeh dulur nu matak urang bisa nyieun lampah hirup boh hadena boh gorengna.. tinggal sajauh mana nurut jeung akrabna eta dulur nu opat kana rasa. Kusabab ari rasa mah tara daek nyieun goreng jeung tara daek bohong…

Aya oge nu nyebutkeun dulur opat teh aya dina alam gede (jagat raya), seuneu (beureum), angin (koneng), cai (bodas) jeung taneuh (hideung), pancerna hirup. Hirup didieu teh duka saha atuh? Naha eta teh Gusti nu Maha Hirup nu ngahirupan alam sakabeh…Wallahu a’lam…

Mun ditenget tenget dina carita dulur opat kalima pancer eta, aya hiji kaendahan nu karasa ku sim kuring… Eta dulur nyaan pisan dina belana..satiana..berehana..jeung teu pamrih..jsb.. Sim kuring mah jadi kaeraan dina hate teh…Kunaon??? Loba batur saluareun diri ngaku dulur ka sim kuring, tapi nyatana sim kuring can bisa jadi dulur jang maranehna…mun nempo kana conto dulur opat tadi. Beh mana satiana…lolobana mah hianat… beh mana berehana…lolobana mah koret… beh mana teu pamrihna…lolobana mah mun nulung atawa barang bere teh boga maksud pamrih atawa hayang dibere deui…mun keur senang sok poho..mun keur susah kakara nyampeurkeun…komo geus lalakon harta banda mah, sok paciweuh, harak, licik, koret, pinter kodek…jsb (era dibongkar kabeh mah,loba teuing panyakit hatena..hehehe..)

Mugia ngahampura ka sim kuring tina sagala laku lampah sim kuring salila ieu…

Mugia urang sadayana tiasa ngamaknaan, nyurupkeun jeung ngalarapkeun arti dulur nu saenyana dina kahirupan ieu..kusabab geus loba contona, dulur kandung oge teu jaminan, loba adi jeung lanceuk parasea…ari urang teu paham hartina dulur mah…loba tatangga jeung tatangga parasea…ari urang teu daek ngalarapkeun hartina dulur mah…

Mun kitu mah kecap DULUR teh lain sambarangan, kusabab hartina jero jeung sakral…sugan wae ku lobana pangalaman hirup nu geus kasorang beuki nambahan pamahaman urang kana naon harti dulur nu saenyana…aamiin.

Luuurrrr….

Hampura urang…

Pangnangkeupkeun hate urang…

Teuteup hate urang ku panon hate anjeun…

Pangnoongkeun alam fikir urang ku caangna hate anjeun…

Panganteurankeun lilin jang nyaangan kapoek hirup urang…

Pangjaitkeun panghanjatkeun bisi urang keur katirisan…

Panuhun dulur…mugia sakabeh amal anjeun jadi saksi jaga di yaumil ahir…

Iklan
  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: