Arsip untuk Desember, 2010

Dulur

Kamana Lur?…. Keur naon Lur?…. Kumaha Lur?…. Kalimat nu sering kadenge ku urang dina sapopoe. Naon atuh hartina dulur teh? Loba jelema ngomong dulur… ngaku dulur… Aya nu nyebut dulur sakandung, dulur sakasur, dulur sadapur, dulur sasumur, dulur salembur. Aya nu ngahartikeun dulur teh sebutan kana hiji iketen nu leuwih dina lahir jeung batina antara manusa jeung manusa sejena. Leuwih didinya dina harti leuwih mun dibandingkeun jeung hubungan nu basajan, saperti babaturan, tatangga, kawawuhan, jsb…(eta kabeh ngan ukur sebutan dina iketan kahirupan urang jeung nu lian) oge bisa dihartikeun leuwih kusabab geus loba lalakon nu kasorang babarengan, boh pait boh amisna..ku lobana lalakon nu geus kasorang bareng eta jadi bijil rasa iketan nu leuwih dina hate. Aya oge kusabab urang keur aya lalakon kasusahan tuluy ditulung pisan, nu ahirna urang oge bakal migawe perkara nu sarupa. Ahirna bijil rasa Silih Asah… Silih Asih… Silih Asuh nu didasaran ku karidoan hate (mugia)…

Aya oge nu disebut ku urang nyarta Dulur Opat Kalima Pancer… Saha ari eta????? Aya nu nyebutkeun dulur opat teh nyaeta dulur nu bareng nalika urang gelar ka alam dunya tina rahim Indung, nyaeta Cai Katuban (bodas), Getih (beureum), Tali Ari-ari (koneng) jeung Bali (hideung). Pancerna nyaeta diri urang… Dina alam rahim Indung urang, eta dulur opat teh nu maturan jeung nyababan urang bisa hirup… masing masing boga pancen jang ngurus urang nalika di alam rahim.

Aya oge nu nyebutkeun dulur opat teh aya dina diri lahir jeung batin urang keneh. Dina lahirna aya tulang / balung (bodas), Getih (beureum), Sungsum (koneng) jeung kulit (hideung), pancerna nyaeta hirup nu aya dina diri urang. Eta sakabehna dulur urang nu maturan jeung ngurus urang beurang peuting teu eureun eureun, teu pamrih nanaon tinggal urang daek ngamumule awak sakujur ieu. Dina batin aya amarah (beureum), lowamah (koneng), sawiyah (bodas) jeung muthmainnah (hideung), pancerna rasa. Eta kabeh dulur nu matak urang bisa nyieun lampah hirup boh hadena boh gorengna.. tinggal sajauh mana nurut jeung akrabna eta dulur nu opat kana rasa. Kusabab ari rasa mah tara daek nyieun goreng jeung tara daek bohong…

Aya oge nu nyebutkeun dulur opat teh aya dina alam gede (jagat raya), seuneu (beureum), angin (koneng), cai (bodas) jeung taneuh (hideung), pancerna hirup. Hirup didieu teh duka saha atuh? Naha eta teh Gusti nu Maha Hirup nu ngahirupan alam sakabeh…Wallahu a’lam…

Mun ditenget tenget dina carita dulur opat kalima pancer eta, aya hiji kaendahan nu karasa ku sim kuring… Eta dulur nyaan pisan dina belana..satiana..berehana..jeung teu pamrih..jsb.. Sim kuring mah jadi kaeraan dina hate teh…Kunaon??? Loba batur saluareun diri ngaku dulur ka sim kuring, tapi nyatana sim kuring can bisa jadi dulur jang maranehna…mun nempo kana conto dulur opat tadi. Beh mana satiana…lolobana mah hianat… beh mana berehana…lolobana mah koret… beh mana teu pamrihna…lolobana mah mun nulung atawa barang bere teh boga maksud pamrih atawa hayang dibere deui…mun keur senang sok poho..mun keur susah kakara nyampeurkeun…komo geus lalakon harta banda mah, sok paciweuh, harak, licik, koret, pinter kodek…jsb (era dibongkar kabeh mah,loba teuing panyakit hatena..hehehe..)

Mugia ngahampura ka sim kuring tina sagala laku lampah sim kuring salila ieu…

Mugia urang sadayana tiasa ngamaknaan, nyurupkeun jeung ngalarapkeun arti dulur nu saenyana dina kahirupan ieu..kusabab geus loba contona, dulur kandung oge teu jaminan, loba adi jeung lanceuk parasea…ari urang teu paham hartina dulur mah…loba tatangga jeung tatangga parasea…ari urang teu daek ngalarapkeun hartina dulur mah…

Mun kitu mah kecap DULUR teh lain sambarangan, kusabab hartina jero jeung sakral…sugan wae ku lobana pangalaman hirup nu geus kasorang beuki nambahan pamahaman urang kana naon harti dulur nu saenyana…aamiin.

Luuurrrr….

Hampura urang…

Pangnangkeupkeun hate urang…

Teuteup hate urang ku panon hate anjeun…

Pangnoongkeun alam fikir urang ku caangna hate anjeun…

Panganteurankeun lilin jang nyaangan kapoek hirup urang…

Pangjaitkeun panghanjatkeun bisi urang keur katirisan…

Panuhun dulur…mugia sakabeh amal anjeun jadi saksi jaga di yaumil ahir…

Iklan

Tinggalkan komentar

Kasih Ibu

KASIH IBU

Kasih Ibu kepada beta

Tak terhingga sepanjang masa

Hanya memberi tak harap kembali

Bagai sang surya menyinari dunia…

Lagu tersebut tentu sudah tidak asing di telinga kita. Dulu lagu tersebut sering kita nyanyikan, dan sekarang lagu tersebut telah dinyanyikan oleh anak-anak kita. Tak terasa begitu cepatnya waktu berjalan..

Pernahkah kita merenung lebih jauh tentang kasih sayang  Ibu terhadap kita… Apakah yang dapat kita persembahkan untuk mereka….Apakah yang dapat kita perbuat hari ini..saat ini..untuk mereka…..ma’afkan aku Ibu…berikanlah keridhoanmu, karena sesungguhnya keridhoan Allah berada dalam keridhoanmu…

“Ya Allah ampunilah aku beserta kedua orangtuaku..Dan kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi aku sedari kecil”, Aamiin….

Bagi kita yang telah menjadi orang tua dari anak-anak kita, jangan pernah melupakan salah satu bait lagu diatas..Hanya memberi tak harap kembali…  Anak adalah salah satu amanat agar kita dapat memberikan apapun yang terbaik untuk mereka, dengan sekuat tenaga segenap daya dan upaya yang kita miliki… Semoga kita menjadi sebaik-baik orang tua bagi mereka, dan semoga jangan ada setitikpun rasa untuk meminta balasan dari mereka… Semoga kita diberi keikhlasan dalam menjalankan semua itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah s.w.t. aamiin…

1 Komentar

BIRUL WALIDAIN

Maktabah Ummu Salma al-Atsariyah
Ummu Salma 1 dari 3 23/03/2007
BIRUL WALIDAIN
(Berbakti Kepada Kedua Orang tua)
Allah berfirman:
Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang
ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah
pada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu. (QS. Luqman: 14)
Hadits pertama:
Dari Abu Hurairoh ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Seorang anak tidak
dapat membalas ayahnya, kecuali anak tersebut mendapati ayahnya
menjadi budak kemudian ia membelinya dan memerdekakannya”. (HR.
Muslim dan Abu Dawud).
Makna hadits tersebut adalah bahwa seorang anak tidak dapat membalas
jasa ayahnya, kecuali jika anak tersebut mendapati ayahnya sebagai
budak yang dimiliki oleh orang lain kemudian ia memerdekakannya, yakni
membebaskan dari perbudakan dan perhambaan dari orang lain (tuannya)
sehingga ayahnya menjadi orang yang merdeka karena memerdekakan
budak itu adalah pemberian yang paling utama yag diberikan oleh
seseorang kepada yang lain.
Hadits kedua:
Dari Abdullah Bin Mas’ud berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah:
“Amalan apakah yang dicintai oleh Allah” Beliau menjawab: “Sholat pada
waktunya. Aku bertanya lagi: “Kemudian apa” Beliau menjawab: “Berbakti
kepada kedua orang tua”. Aku bertanya lagi: “Kemudian apa” Beliau
menjawab: “Jihad dijalan Allah”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Hadits ketiga:
Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda: “Berbaktilah kepada bapak-
bapak kamu niscaya anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu.
Hendaklah kamu menjaga kehormatan niscaya istri-istri kamu akan
menjaga kehomatan”. (HR. Ath-Thabrani dengan sanad hasan).
Hadits keempat:
Dari Asma binti Abu Bakar ia berkata: “Ibuku mendatangiku, sedangkan ia
seorang wanita musyrik di zaman Rasulullah . Maka aku meminta fatwa
kepada Rasulullah dengan mengatakan: “Ibuku mendatangiku dan dia
menginginkan aku (berbuat baik kepadanya), apakah aku (boleh)
menyambung (persaudaraan dengan) ibuku” beliau bersabda: “ya,
sambunglah ibumu”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Imam Syafi’i Rahimahullah berkata: “Menyambung persaudaraan itu bisa
dengan harta, berbakti, berbuat adil, berkata lemah lembut, dan saling
kirim surat berdasarkan hukum Allah. Tetapi tidak boleh dengan
Maktabah Ummu Salma al-Atsariyah
Ummu Salma 2 dari 3 23/03/2007
memberikan walayah (kecintaan dan pembelaan) kepada orang-orang
yang terlarang untuk memberikan walayah kepada mereka (orang-orang
kafir)….”
Ibnu Hajar Rahimahullah bekata: “Kemudian bahwa berbakti,
menyambung persaudaraan dan berbuat baik itu tidak mesti dengan
mencintai dan menyayangi (terhadap orang kafir walaupun orang tuanya)
yang hal itu dilarang di dalam firman Allah : Kamu tidak akan menjumpai
satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih
sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. (Al-
Mujadilah: 22), karena sesungguhnya ayat ini umum untuk (orang-orang
kafir) yang memerangi ataupun yang tidak memerangi”. (Fathul Bari V/
233).
Dalam kitabul ‘Isyrah, Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang sampai
kepada Sa’ad bin Malik , dia berkata: “Dahulu aku seorang laki-laki yang
berbakti kepada ibuku. Setelah masuk Islam, ibuku berkata: “Hai Sa’ad!
Apa yang kulihat padamu telah mengubahmu, kamu harus meninggalkan
agamamu ini atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati, lalu
kamu dipermalukan karenanya dan dikatakan: Hai pembunuh ibu!” Aku
menjawab: “Hai Ibu! Jangan lakukan itu”. Sungguh dia tidak makan,
sehingga dia menjadi letih. Tindakannya berlanjut hingga tiga hari,
sehingga tubuhnya menjadi letih sekali. Setelah aku melihatnya demikian
aku berkata: “Hai Ibuku! Ketahuilah, demi Allah, jika kamu punya seratus
nyawa, lalu kamu menghembuskannya satu demi satu maka aku tidak
akan meninggalkan agamaku ini karena apapun. Engkau dapat makan
maupun tidak sesuai dengan kehendakmu”. (Tafsir Ibnu Katsir III/791).
Hadits kelima:
Dari Abu Usaid Malik bin Rabi’ah As-Sa’idi berkata: “Ketika kami sedang
duduk dekat Rasulullah , tiba-tiba datang seorang laki-laki dari (suku)
Bani Salamah lalu berkata: “Wahai Rasulullah, apakah masih ada sesuatu
yang aku dapat lakukan untuk berbakti kepada kedua orangtuaku setelah
keduanya wafat Beliau bersabda: “Ya, yaitu mendoakan keduanya,
memintakan ampun untuk keduanya, menunaikan janji, menyambung
persaudaraan yang tidak disambung kecuali karena keduanya, dan
memuliakan kawan keduanya”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu
Hibban di dalam sahihnya)
Hadits keenam:
Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu (dari perbuatan)
durhaka kepada para ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup,
menahan apa yang menjadi kewajibanmu untuk diberikan, dan menuntut
apa yang tidak menjadi hakmu. Allah juga membenci tiga hal bagi kamu
desas-desus, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. (HR. Al-
Bukhari dan lainnya)
Tentang cara berbakti kepada kedua orangtua yang masih hidup, secara
ringkas adalah sebagai berikut:
Maktabah Ummu Salma al-Atsariyah
Ummu Salma 3 dari 3 23/03/2007
1. Mengajak masuk agama Islam jika belum Islam.
2. Mengajarkannya kepada pemahaman yang benar (Ahlus Sunnah)
3. Mentaati perintah mereka selama itu bukan maksiat.
4. Mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan sendiri,
bahkan daripada ibadah yang sunnah.
5. Membantu mereka dengan harta, membelikan kebutuhan mereka, dll.
6. Berkata yang baik dan lemah lembut kepada mereka, tidak memanggil
langsung dengan namanya, tidak bersuara tinggi dan ketus, dll.
7. Mendoakan kebaikan untuk mereka, seperti mudah-mudahan mereka
mendapatkan hidayah (Islam / sunnah) dan lainnya.
8. Berbuat baik kepada mereka seperti: melayani kebutuhan mereka,
datang jika mereka memanggil dan lain-lain.
Adapun berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat, adalah
sebagaimana yang tersebut pada hadits di atas yaitu:
1. Memohonkan ampun untuk mereka jika semasa hidupnya mereka
sebagai orang Islam.
2. Menunaikan janji mereka.
3. Memuliakan kawan-kawan mereka.
4. Menyambung persaudaraan kepada kerabat mereka.

http://www.ummusalma.wordpress.com
Maraji’: As-Sunnah edisi: 08 / Th. IV / 1421 H – 2000 M dan berbagai sumber. Dikutip dari
salafyoon-online

Tinggalkan komentar

Ngumbah Parabot Kolot Dina Malem Hiji Muharam

Hiji Muharam ngarupakeun tanggal munggaran dina taun anyar. Salah sahiji cara ngareureuah mapag taun anyar eta nyaeta ku ngayakeun acara ngabungbang Muharaman (aya oge nu nyebut Suraan) dina peuting hiji Muharamna. Sapeupeuting teu meunang sare, nyambi ngeusi ku rupa rupa kagiatan. Aya nu ngeusi kagiatana mangrupa tawasulan, ngumbah parabot, mandi tengah peuting (aya oge nu nyusur leuwi atawa pancuran), aya oge nu ngarariung bari ngawangkong nu penting ulah nepi kasarean..jsb..Aya hiji ciri khas dina peuting muharaman nu digawekeun disababaraha daerah di tatar Sunda, nyaeta ayana bubur Sura..nyaeta bubur nu eusina rupa rupa kakacangan (sisikian). Pamanggih sim kuring eta mangrupakeun simbul nu kudu dipiharti ku urang, naon wae pamahaman masing masingna mah nu penting alus sangka jang kahirupan urang sarerea.. Sim kuring ngahartikeun “Bubur babar sing asak sing ngajadi hiji ngagulung ngababarkeun pepelakan hirup anu hade, siki hiji nu dipelakeun mun daek melak jeung ngarawatan mah bakal jadi tangkal nu ngahasilkeun leuwih loba”.  Sakabeh kagiatan teh intina mah jang nyorang laku lampah sataun katukang sangkan kapanggih hikmahna jang nyiapkeun diri ngajalanan taun nu rek datang.

Alhamdulillah tadi peuting sim kuring jeung dulur dulur ngalaksanakeun acara ngabungbang bari ngumbah parabot titinggal kolot. Bari mepeling ka diri ngarah teu poho ka Karuhun, cikal bakal ayana urang, nu gede jasana ka diri urang boh waris getih atawa waris elmuna… Ngumbah parabot dina peuting Muharam jang sim kuring lain ngan saukur jang mersihan ngarawatan parabot lahirna wungkul…tapi leuwih kana harti hayang ngabersihan ngumbah parabot dina diri urang nu geus tangtu loba kokotorna. Kalepatan kaluputan kasasama komo ka Gusti nu geus dipilampah dina sataun katukang…mugia saenggeus bebersih mah aya kersa Gusti ngahampura jeung nurunkeun ridoNa ka urang sarerea dina taun nu anyar ieu, mugia urang sarerea dihijrahkeun tinu poek kanu caang, dina urusan agama dunya rawuh akheratna…aamiin…

Tinggalkan komentar

Kisah Uang Kuno Sepuluh Rupiah 1958

Saya bersama salah seorang kakak kandung pernah bekerja di salah satu yayasan yang berkantor di salah satu gedung tua di jalan Merdeka Bandung. Sekitar tahun 2005, yayasan tersebut berpindah kantor. Kebetulan kakak saya yang bertanggung jawab untuk memindahkan semua perabot kantor yayasan tersebut. Dan seperti biasa pada saat pindahan sebuah kantor, tentu banyak barang rongsok yang sudah tidak terpakai lagi.. Ditumpukan sampah rongsok kakak saya menemukan peti besi beserta uang kuno yang masih bersegel utuh dengan nomor seri yang masih berurutan tentunya dan jumlahnyapun ada beberapa gepok. Akhirnya dia bawa pulang.. Sesampainya dirumah uang kuno tersebut malah dipakai mainan oleh anaknya yang masih di TK… Ketika saya datang, uang tersebut sudah dilepas dari segelnya dan sebagian telah dibagikan kepada teman2nya. Akhirnya aku kumpulkan uang kuno yang masih ada tersebut dan telah saya susun kembali nomor serinya, meskipun banyak sekali yang hilangnya..kurang lebih berjumlah 500 lembar, ternyata uang tersebut adalah uang kuno pecahan sepuluh rupiah 1958 (seri pekerja tangan). Istilah seri pekerja tangan pun baru saya tahu setelah melihat situs2 uang kuno.

1 Komentar

Sebuah Pemikiran

Kekayaan bangsa Indonesia sangat tak terhingga… Diantaranya adalah budaya warisan leluhur kita yang sangat beraneka ragam beserta keunikannya. Kita semua mengetahui hal tersebut, namun apakah kita telah menyadarinya terlebih apakah kita telah mensyukurinya… Mari kita renungi, bahwa di rumah atau di lingkungan kita berada selalu ada warisan leluhur kita yang menyertai kita… Semoga kita dapat menjaga, merawat dan melestarikan budaya warisan leluhur kita, sekecil apapun yang dapat kita perbuat…

Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: